Wat bieden wij
Individuele begeleiding

Wij bieden individuele begeleiding, bij meervoudige problematiek, zodat de cliënt (weer) mee kan doen in de maatschappij.

De begeleider ondersteunt bij situaties of zaken die de cliënt als lastig/problematisch ervaart, eén op één en zolang als nodig is.

Wij werken met deze vorm van begeleiding op basis van maatwerk, waarbij de leef- en belevingswereld van de cliënt centraal staat.

De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden, het vergroten van de zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Toeleiding naar school

Wij bieden trajecten aan die gericht zijn op het activeren/toeleiden van cliënten naar scholing/opleiding.

Naast praktische begeleiding en coaching bieden wij trainingen en workshops aan gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om een schoolloopbaan met succes te doorlopen.

Samen met de cliënt zoeken wij naar een passende studie/opleiding die aansluit op de kwaliteiten en talenten van de cliënt, en waarmee de kans op het vinden van betaald werk na het behalen van diploma/certificaat de grootste kansen biedt

Arbeidsbemiddeling

Wij bieden trajecten aan die gericht zijn op het activeren/toeleiden van cliënten naar passend en waar mogelijk betaald werk.

Naast praktische begeleiding en coaching bieden wij competentiegerichte trainingen en workshops aan om de cliënt voor te bereiden op de arbeidsmarkt of de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.*

Daarnaast bieden wij ‘on the job coaching’ om zodoende de cliënt te ondersteunen bij het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om de kunnen participeren en groeien op de werkvloer.

*Wij kunnen ook ondersteunen bij het ontwikkelen van maatwerktrajecten met leren en bemiddelen voor doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Budgetcoaching

Wij bieden vakkundige begeleiding door een budgetcoach voor cliënten die zich zorgen maken om hun financiële situatie of zij die in financiële problemen verkeren.

Budgetcoaching helpt de cliënt bij het leren in het zorgvuldig om gaan met geld en het opzetten van een inzichtelijke financiële administratie. Daarnaast bieden wij aanvullende diensten aan gericht op oplossingen en preventie zoals trainingen en workshops teneinde de cliënt financieel redzaam te maken voor de toekomst.

In onze werkwijze wordt in eerste instantie samen met de cliënt de financiële situatie in kaart gebracht. Hierna wordt gekeken hoe de inkomsten en uitgaven in balans gebracht kunnen worden. Tot slot wordt er een duurzaam financieel- en trainingsplan opgesteld dat de cliënt een uitweg biedt uit de huidige situatie en waarmee voorkomen wordt dat deze in de toekomst (weer) financiële problemen krijgt.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening (minnelijk traject) wordt ingezet wanneer de cliënt schulden of betalingsachterstanden heeft waar deze zelf niet meer uitkomt.

Onze gecertificeerde schuldhulpverleners staan de cliënt bij in het realiseren van overzicht, hulp en rust. De schulden worden professioneel aangepakt en met de schuldeisers maken wij financieel haalbare afspraken over betaling.

Onze werkwijze bestaat uit 2 fases.
In de eerste fase brengt de cliënt, samen met onze schuldhulpverlener, alles in kaart om de kans van slagen van dit traject te vergroten. In een oriënterend gesprek, wordt de financiële situatie geïnventariseerd wordt en de schuldensituatie besproken. Op basis van dit gesprek, eventueel gevolgd door vervolggesprekken en de aangeleverde informatie wordt een plan van aanpak opgesteld, waarbij de mate van zelfredzaamheid van cliënt meegenomen is. Samen met de cliënt bespreken wij het plan van aanpak, en bij akkoord zal de tweede fase van het traject ingezet worden.

In de tweede fase neemt onze schuldhulpverlener contact op met de schuldeisers om betalingsvoorstellen te doen.

Wij zorgen er voor dat de cliënt gedurende het gehele traject bijgestaan wordt door de schuldhulpverlener, waarbij, ook na afronding van het traject de cliënt niet aan zijn lot wordt overgelaten omdat wij inzetten op het ontwikkelen van duurzame competenties die nodig zijn om financieel redzaam te worden en te blijven.

Scholings- en loopbaanadvies

Wij zijn deskundig in het bieden van arbeidsmarkt relevante scholing en loopbaanadvies door onze brede kennis van het opleidingsaanbod in Nederland. Door deze kennis te combineren met arbeidsmarktperspectief en beroepenkennis, zijn wij in staat de cliënt te helpen met een passend advies ten aanzien van scholing en/of werk gericht op de toekomst.

Onze begeleiding is gericht op de toekomst en de wijze waarop de cliënt een bijdrage kan leveren aan de samenleving door scholing en/of arbeid op een manier die recht doet aan de competenties en wensen van de cliënt.

Begeleid wonen: begeleiding op maat

Wij bieden begeleiding en huisvesting voor jongeren in de leeftijd vanaf 15 jaar en ouder in passende leeftijdsgroepen, met meervoudige problematiek. Wij verzorgen de huisvesting in de vorm van zelfstandig begeleid wonen in Amsterdam en omstreken

Het uitgangspunt bij begeleid wonen is het creëren van een veilige en gestructureerde leef- en woonomgeving. Onze begeleiding is outreachend, handelings- en oplossingsgericht, waarbij wij inzetten op alle leefgebieden die nodig zijn om uiteindelijk zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Wij werken aan de hand van een plan op maat waarbij de nadruk ligt op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid door toe te leiden naar werk en/of scholing , het aangaan/herstellen van sociale contacten, en het ontwikkelen van competenties gericht op het voeren van een huishouden, persoonlijke verzorging en het voeren van een eigen administratie.

Tevens bieden wij begeleiding aan jongeren met meervoudige problematiek die al reeds zelfstandig wonen.

In alle gevallen kan de woonbegeleiding of kortdurend en indien nodig langdurig zijn. De duur van de ondersteuning is hierbij in afstemming met de hulpbehoefte.

Beschermd wonen: begeleiding 24/7

Wij bieden begeleiding en huisvesting voor jongeren in de leeftijd vanaf 15 jaar en ouder in passende leeftijdsgroepen met meervoudige problematiek. Wij verzorgen de huisvesting in de vorm van beschermd wonen in Amsterdam en omstreken.

Het uitgangspunt bij beschermd wonen is het creëren van een veilige en gestructureerde leef- en woonomgeving met 24-uurs begeleiding.

Onze begeleiding is outreachend, handelings- en oplossingsgericht, waarbij wij inzetten op alle leefgebieden die nodig zijn om uiteindelijk zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Wij werken aan de hand van een plan op maat waarbij de nadruk ligt op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid door toe te leiden naar werk en/of scholing , het aangaan/herstellen van sociale contacten, en het ontwikkelen van competenties gericht op het voeren van een huishouden, persoonlijke verzorging en het voeren van een eigen (financiële) administratie.

In alle gevallen kan de woonbegeleiding zowel kortdurend als langdurig zijn. De duur van de ondersteuning is hierbij in afstemming met de hulpbehoefte.

Community Services

Wij bieden ondersteuning in het begeleiden naar Community Service activiteiten. De ‘nieuwe’ burger van vandaag is immers iemand die een positieve bijdrage levert aan de samenleving door het vergroten van de sociale cohesie en onderdeel te zijn van de civil society.

Het verrichten van Community Services, activiteiten die men als vrijwilliger verricht, snijdt aan twee kanten. Enerzijds zet men de eigen kennis en vaardigheden in ten behoeve van de maatschappij en anderzijds doet men leer- en werkervaring op, en ontplooit men zingeving.